مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان گفت: بسترسازی فرهنگی، تغییر الگوی ازدواج تجملاتی و تشریفاتی از راهکارهای مقابله و کنترل ازدواج سفید است.

" />
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

فرار جوانان از ازدواج به دلیل هزینه های سنگیند

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان گفت: بسترسازی فرهنگی، تغییر الگوی ازدواج تجملاتی و تشریفاتی از راهکارهای مقابله و کنترل ازدواج سفید است.

تبلیغات