سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: متاسفانه دلیل اصلی اجرا نشدن این قانون استنکاف دولت از ایجاد صندوق اندوخته جوانان است.

" />
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

دلیل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج استنکاف دولت از ایجاد صندوق اندخته جوانان استد

سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: متاسفانه دلیل اصلی اجرا نشدن این قانون استنکاف دولت از ایجاد صندوق اندوخته جوانان است.

تبلیغات