سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

اردوی آموزشی تفریحی«باهم تا بهشت» ویژه زوجهای جوان برگزار می شودد

سومین اردوی آموزشی تفریحی «باهم تا بهشت» ویژه زوجهای جوان در فرهنگسرای خاوران برگزار خواهد شد.

تبلیغات