دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

تامین معیشت ۱۰۰ هزار خانوار نیازمندد

تامین معیشت ۱۰۰ هزار خانوار نیازمند لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان کمک به مراکز بهداشتید

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان کمک به مراکز بهداشتی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

تبلیغات