سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

چرا احساس انزوای وجودی در مردان بیشتر است؟د

روانشناسان دانشگاه آریزونا بر این باورند که مردان به علت ماهیت وجودی خود و تمایل غریزی به سرکوب و عدم بروز احساسات، در حالت تنهایی تنش بسیار بیشتری را در مقایسه با زنان تجربه می‌کنند.

تبلیغات