دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

اختتامیه جشنواره «فامیل؛ چتر خانواده» برگزار خواهد شدد

اختتامیه جشنواره «فامیل؛ چتر خانواده» روز جمعه با حضور خانواده های شرکت کننده برگزار خواهد شد.

تبلیغات