یک آسیب‌شناس فضای مجازی با اشاره به خطرات فضای مجازی برای کودکان گفت: شبکه اینستاگرام موجب سقوط افراد از لحاظ فرهنگی می‌شود. " />
جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

شبکه اینستاگرام موجب سقوط افراد از لحاظ فرهنگی می‌شودد

یک آسیب‌شناس فضای مجازی با اشاره به خطرات فضای مجازی برای کودکان گفت: شبکه اینستاگرام موجب سقوط افراد از لحاظ فرهنگی می‌شود.

تبلیغات