دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

یکی از اهداف استراتژیک دشمن تخریب حجاب استد

حجت الاسلام بی آزار تهرانی گفت: امروزه یکی از اهداف استراتژیک دشمن تخریب حجاب است.

تبلیغات