سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

آذر منصوری/ قائم‌مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیشد

شعار سال: درواقع مشارکت سیاسی زنان، مسیری‌است که امکان جریان‌سازی‌ برای طرح مطالبات زنان و تبدیل آن به قانون را فراهم می‌کند و در بررسی این راهبرد، ناگزیر از طرح دیدگاه‌هایی هستیم که در این زمینه وجود دارد؛ دیدگاه‌هایی که به تناسب ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف وجود دارد و بدون پرداختن به […]

تبلیغات