دختر بچه ۷ ساله افغانستانی که دو هفته پیش گم شده بود، توسط بهزیستی به خانواده اش تحویل داده شد.

" />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

«فاطمه» به آغوش خانواده بازگشتد

دختر بچه ۷ ساله افغانستانی که دو هفته پیش گم شده بود، توسط بهزیستی به خانواده اش تحویل داده شد.

تبلیغات