یک جامعه شناس با بیان اینکه تشکیل خانواده جلوی فسادهای مختلف را می‌گیرد گفت: افزایش سن ازدواج موجب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. " />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

تشکیل خانواده جلوی فسادهای مختلف را می‌گیردد

یک جامعه شناس با بیان اینکه تشکیل خانواده جلوی فسادهای مختلف را می‌گیرد گفت: افزایش سن ازدواج موجب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

تبلیغات