عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری منطقه ۲ تهران جدیت لازم را در راه‌اندازی سومین گرمخانه زنان ندارد. " />
جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

شهرداری منطقه ۲ جدیتی برای راه‌اندازی گرمخانه زنان نداردد

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری منطقه ۲ تهران جدیت لازم را در راه‌اندازی سومین گرمخانه زنان ندارد.

تبلیغات