یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در صورتی‌که دولت در برابر مشکلات اقتصادی مردم گارد بگیرد مردم احساس بی‌قدرتی کرده و صحبت از نشاط اجتماعی بیهوده است. " />
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

مشکلات اقتصادی برای دولت مهم نباشد امیدی به نشاط اجتماعی نیستد

یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در صورتی‌که دولت در برابر مشکلات اقتصادی مردم گارد بگیرد مردم احساس بی‌قدرتی کرده و صحبت از نشاط اجتماعی بیهوده است.

تبلیغات