پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

افق روشن زندگی کودکان در گرو مهندسی صحیح گروه گرایید

اگر آموزش کار گروهی را به موقع شروع کنیم، می توانیم به آینده ای روشن در زندگی فردی و اجتماعی فرزندانمان امیدوار باشیم. شعارسال:اگر آموزش کار گروهی را به موقع شروع کنیم، می توانیم به آینده ای روشن در زندگی فردی و اجتماعی فرزندانمان امیدوار باشیم. اهمیت کار گروهی بر هیچ کس پوشیده نیست اما […]

تبلیغات