دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

نبض جامعه فعال مبتنی بر آموزش و پروش استد

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: آموزش و پرورش از نهادهای مهم جامعه است و آستان قدس بر تربیت و آموزش جوانان و نوجوانان کشور اقدام کرده اند. نبض یک جامعه فعال بر آموزش و پروش مبتنی است.

تبلیغات