بر اساس اعلام استانداری خوزستان، مدارس بیشتر شهرهای این استان تا دوشنبه هفته آینده تعطیل اعلام شد. " />
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مدارس خوزستان تا دوشنبه هفته آینده تعطیل استد

بر اساس اعلام استانداری خوزستان، مدارس بیشتر شهرهای این استان تا دوشنبه هفته آینده تعطیل اعلام شد.

تبلیغات