سخنگوی سازمان ثبت احوال از ولادت بیش از ۶۰۰ هزار دختر در سال گذشته در کشور خبر داد. " />
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

بیش از ۶۰۰ هزار دختر در سال ۹۷ متولد شدندد

سخنگوی سازمان ثبت احوال از ولادت بیش از ۶۰۰ هزار دختر در سال گذشته در کشور خبر داد.

تبلیغات