معاون رئیس جمهور در دیدار با سفیر آلمان، با تاکید بر اینکه ایران به دنبال صلح، امنیت و ثبات است، خواستار رفتاری منطقی از سوی اتحادیه اروپا شد.

" />
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

خواستار رفتاری منطقی از سوی اتحادیه اروپا هستیمد

معاون رئیس جمهور در دیدار با سفیر آلمان، با تاکید بر اینکه ایران به دنبال صلح، امنیت و ثبات است، خواستار رفتاری منطقی از سوی اتحادیه اروپا شد.

تبلیغات