یک روانشناس در خصوص منزلت سالمندان گفت: شاید نیاز باشد برنامه‌ای با نام «سالمند شو» بسازیم و در آن ببینیم چه اندازه در کشورمان به سالخوردگان بی‌توجهی شده است. " />
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

غفلت جامعه از سالمندان/ رسانه‌ها توجه بیشتری به سالمندان کنندد

یک روانشناس در خصوص منزلت سالمندان گفت: شاید نیاز باشد برنامه‌ای با نام «سالمند شو» بسازیم و در آن ببینیم چه اندازه در کشورمان به سالخوردگان بی‌توجهی شده است.

تبلیغات