پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

بروز خشونت در برخی مناطق به یک نوع سبک زندگی تبدیل‌شده استد

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: متأسفانه بروز خشونت در برخی مناطق به یک نوع سبک زندگی تبدیل‌شده است.

تبلیغات