شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دردنامه مسکوتِ زنان از خشونت جنسی درمحل کارد

شعار سال: خشونت علیه زنان در محل کار یکی از انواع هزاران نابرابری‌هایی است که زنان به‌طور روزمره تجربه می‌کنند. مشکلات اقتصادی‌، نابرابری در فرصت‌های شغلی، ممانعت در پیشرفت و خشونت‌های جنسیتی از انواع خشونت در محل کار زنان است. لیلا عسگری (فعال حوزه‌ زنان) باتوجه به خشونت در محل کار علیه زنان به عنوان […]

خشونت جنسی در محل کار، دردنامه مسکوتِ زناند

خشونت علیه زنان در محل کار یکی از انواع هزاران نابرابری‌هایی است که زنان به‌طور روزمره تجربه می‌کنند. مشکلات اقتصادی‌، نابرابری در فرصت‌های شغلی، ممانعت در پیشرفت و خشونت‌های جنسیتی از انواع خشونت در محل کار زنان است. شعارسال:خشونت علیه زنان در محل کار یکی از انواع هزاران نابرابری‌هایی است که زنان به‌طور روزمره تجربه […]

تبلیغات