یک فعال حوزه زنان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس را موجب تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی دانست. " />
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

قانون منع خشونت علیه زنان موجب تحکیم بنیان خانواده می‌شودد

یک فعال حوزه زنان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس را موجب تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی دانست.

تبلیغات