یک فعال حوزه زنان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس را موجب تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی دانست. " />
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

قانون منع خشونت علیه زنان موجب تحکیم بنیان خانواده می‌شودد

یک فعال حوزه زنان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس را موجب تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی دانست.

تبلیغات