سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تاکید وزارت کشور بر حضور عموم جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعید

معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، گفت: درباره آسیب‌های اجتماعی بهترین راهکار و فعالیت از طریق متن عمومی جامعه است که می‌تواند از سوی سازمان‌های مردم نهاد انجام شود.

تبلیغات