رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد همه نهادها باید از ظرفیت های خود در جهت آموزش و پرورش جوانان و نوجوانان کشور استفاده کنند.

" />
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

همه نهادها از ظرفیت خود برای پرورش جوانان استفاده کنندد

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد همه نهادها باید از ظرفیت های خود در جهت آموزش و پرورش جوانان و نوجوانان کشور استفاده کنند.

تبلیغات