شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

اقدامات تربیتی آستان قدس رضوی الگوی دیگر نهاد ها شودد

حداد عادل گفت: این اقدام آستان قدس رضوی در جهت ایجاد فضایی آموزشی و تربیتی باید الگوی دیگر نهاد ها بوده و شاهد ایجاد چنین فضاهایی در دیگر شهرها باشیم.

تبلیغات