شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

بخش نظارت سازمان هواپیمایی کشوری کجایی؟ دقیقا کجایی؟د

داستان پر حاشیه فروش بلیط هواپیما بشکل چارتری و با توجیه قیمت رقابتی؟؟؟ تعریف رقابت و آزاد ،گویا در منطق های مختلف، تفاوت دارد؟؟؟
آیا مافیای تحریم معاش و مافیای بلیط چارتری ، یک داستان است؟
منتظر انعکاس روشنگری های دوستان هستیم.

تبلیغات