جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۶ ب.ظ

فیلم/ انباشت زباله در پلدختر؛ ضرورت حضور بیشتر شهرداری‌ استان‌های معین در لرستان

با توجه به درگیر بودن مدیریت شهری برای انجام مأموریت‌های مهم‌تر از یک‌سو و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های شهرداری، روز به روز حجم زباله‌های انباشته شده در سطح معابر پلدختر و سایر بخش‌های سیل‌زده بیشتر می‌شود.

فیلم/ انباشت زباله در پلدختر؛ ضرورت حضور بیشتر شهرداری‌ استان‌های معین در لرستان

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم به مناطق سیلزده استان لرستان، با فروکش کردن سیل و شروع فعالیتهای امدادی و بازسازی مناطق آسیبدیده، روزبهروز زوایای جدیدی از معضلات به جا مانده از سیل، خودنمایی میکند.

با توجه به درگیر بودن مدیریت شهری برای انجام مأموریتهای مهمتر از یکسو و از بین رفتن بسیاری از زیرساختهای شهرداری، روز به روز حجم زبالههای انباشته شده در سطح معابر پلدختر و سایر بخشهای سیلزده بیشتر میشود و در صورتی که اقدام فوری برای جمعآوری زبالهها صورت نگیرد، با توجه به گرمتر شدن هوا، مشکلات بهداشتی به سرعت فراگیر میشود؛ همین موضوع، ایجاب میکند استانهای معین که وظیفه پشتیباتی اصلی برای مناطق سیلزده لرستان را برعهده دارند، بخشی از تمرکز خود را بر جمعآوری زباله از سطح شهر قرار دهند.


منبع :: https://www.tasnimnews.com
تبلیغات