به گزارش برنا از اراک ، زهرا فرجیدر جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی تصریح کرد: این آسیب ها معلول علل بسیاری است اما مشکل اساسی در این راستا ضعف در آمار و اطلاعات است. مراجع بسیاری با آمارهای مختلفی در این راستا فعالیت دارند همچنین تعدد مراکز رسیدگی به آسیب ها باعث شده است که منابع آماری قابل اعتمادی جهت برنامه ریزی در اختیار نباشد و حتی زمانی که خواهان دریافت اطلاعات و آمارها هستیم محرمانه خوانده می شود در حالی که دفتر بانوان یک دستگاه نظارتی است و باید به آمار واحد و دقیق دسترسی داشته باشد.

وی اضافه کرد: ارتقای تاب آوری اجتماعی در دستور کار قرار دارد و استان در حوزه آموزش تاب آوری۲۰تسهیلگر و متخصص تربیت کرده است که می توانند در این راستا فعالیت داشته باشند.